Styrdokument

Detta är var en kan hitta elevkårens reglemente, arbetsordning, miljöpolicy, samt delegationsordning!

  • Reglementet är ett komplement till elevkårens stadga, styrelsen kan göra revideringar men det reglerar hur arbetet i elevkåren sker.

  • Arbetsordningen reglerar styrelsens möten.

  • Miljöpolicyn reglerar hur elevkåren sköter sitt arbete med hänsyn till miljön.

  • Policyn för sociala medier reglerar hur elevkåren förhåller sig på våra sociala medier. 

  • Policyn för hantering av personuppgifter reglerar hur elevkåren sköter information och uppgifter om dess medlemmar

  • Delegationsordningen berättar hur arbetet i styrelsen delegeras.

  • Tystnadspolicyn reglerar hur elevkåren arbetar med Visselpipan