Stadgar

Stadgarna är kårens lagar. Stadgarna reglerar kårens arbete och styre, de kan revideras och ändras på årsmötet.

§1 Syfte

 

mom 1 Södra Latins Elevkårs syfte är att göra det möjligt för medlemmarna i Södra Latins Elevkår vid Södra Latins Gymnasium att skapa sig en mer givande skolgång genom att tillvarata sina medlemmars ekonomiska, ideella, sociala, akademiska och rättsliga intressen.

 

§2 Organisation

 

mom 1 Södra Latins Elevkårs juridiska namn är Södra Latins Elevkår.

mom 2 Södra Latins Elevkår högsta beslutande organ är årsmötet och därefter styrelsen.

mom 3 Södra Latins Elevkår är en fristående samt partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden organisation.

mom 4 Södra Latins Elevkår har sitt säte i Stockholm.

mom 5 Södra Latins Elevkår är en ideell förening.

§3 Medlemskap

mom 1 Södra Latins Elevkår är öppet för alla elever inskrivna på Södra Latins Gymnasium att gå med i.

mom 2 Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.

mom 3 För att bli medlem krävs

 

 • att personen är inskriven som elev på Södra Latins Gymnasium.

 • att eleven ansöker om ett medlemskap i Södra Latins Elevkår.

 • att eleven betalar en av årsmötet fastställd medlemsavgift.

 • att styrelsen godkänner ansökan om medlemskap.

mom 4 Medlemskap i Södra Latins Elevkår löper under tre (3) kalenderår.

mom 5 Medlemskapet upphör

 

 • vid slutet av det kalenderår då medlemmen upphör att vara inskriven som elev på Södra Latins Gymnasium.

 • om medlemmen begär utträde ur Södra Latins Elevkår.

 • om årsmötet fattar beslut om att medlemmen utesluts ur Södra Latins Elevkår.

§4 Årsmöte

mom 1 Årsmötet hålls i februari varje år om inte särskilda omständigheter omöjliggör detta. I sådant fall hålls årsmötet så snart som möjligt efter detta.

mom 2 Årsmötet får inte hållas på skollov, helger eller andra dagar då Södra Latins Gymnasium inte är öppet.

mom 3 Årsmötet kallas till av styrelsen senast fyra (4) veckor innan det skall hållas.

mom 4 Alla medlemmar har närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. Revisorer och valberedning för Södra Latins Elevkår har närvaro-, yttrande och förslagsrätt på årsmötet.

mom 5 Alla medlemmar har en individuell röst på årsmötet.

mom 6 Propositionerna till årsmötet ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast två (2) veckor innan årsmötet skall hållas.

mom 7 Alla motioner ska vara styrelsen tillhanda minst två (2) veckor innan utsatt datum för årsmötet. Motioner, revisionsberättelse, verksamhetsberättelse och bokslut skall finnas tillgängliga för medlemmarna minst en (1) vecka innan utsatt datum för årsmötet.

 

mom 8 På årsmötet ska minst följande punkter behandlas:

– Årsmötets öppnade

– Val av mötesordförande, mötessekretare, mötesjusterare och rösträknare för årsmötet

– Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

– Fastställande av röstlängd

– Fastställande av dagordningen

– Presentation av verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret

– Presentation av bokslut för det gångna bokföringsåret

– Fastställande av medlemsavgift

– Behandling av propositioner

– Behandling av motioner

– Revisionsberättelse

– Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

– Val av styrelse

– Val av Läroverksfejdsrepresentanter

– Val av revisorer

– Val av valberedning

– Övriga frågor

– Mötets avslutande

mom 9 Årsmötet skall protokollföras och justerat protokoll ska finnas tillgängligt för medlemmarna senast sex (6) veckor efter årsmötet.

mom 10 Verksamhetsåret sträcker sig mellan två (2) årsmöten. Redovisningsåret för ekonomin är från 1 januari till den 31 december.

mom 11 Medlemmar ur Södra Latins Elevkår kan inte väljas eller nomineras till årsmötespresidiet.

mom 12 Styrelsen lägger fram förslag på mötesordförande, mötessekreterare samt protokolljusterare och rösträknare på årsmötet.

mom 13 Den avgående styrelsen, om det är mötets mening, beviljas ansvarsfrihet på årsmötet och avgår tio (10) skoldagar efter årsmötet.

 

mom 14 Nyvald valberedning och revision tillträder tio (10) skoldagar efter årsmötet.

 

mom 15 Ett extra årsmöte skall hållas om styrelsen, revisorerna eller en majoritet av medlemmarna kallar till det.

 

mom 16 För det extra årsmötet gäller motsvarande föreskrifter som för det ordinarie årsmötet, med undantaget att

 

 • det extra årsmötet ska kallas till senast två (2) veckor innan det extra årsmötets öppnande. Om styrelsen kallar till det extra årsmötet, skall eventuella propositioner skickas ut i samband med kallelsen.

 • motioner skall vara styrelsen tillhanda senast en (1) vecka innan det extra årsmötets öppnande.

 • alla handlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast fem (5) dagar innan det extra årsmötets öppnande.

 • det extra årsmötet kan hållas när som helst under året.

 • det extra årsmötet måste inte behandla samtliga punkter som stadgas under §4 Årsmöte mom 8.

§5 Valbarhet

mom 1 Alla Södra Latins Elevkårs medlemmar, som beräknas föbli medlemmar under hela det kommande verksamhetsåret, är valbara till styrelsen för Södra Latins Elevkår. En kandidat kan bara väljas till en (1) post inom antingen styrelsen, valberedningen eller revisionen. Vid de tillfällen då en kandidat kandiderar till flera poster sker röstningen i olika omgångar där kandidaten stryks från den andra omgången om hen vinner i den första.

mom 2 Till revisorer, ordförande för valberedningen, och ledamöter i valberedningen är, förutom medlemmar av Södra Latins Elevkår, även personer som inte är medlemmar i Södra Latins Elevkår valbara. En kandidat kan bara väljas till en (1) post inom antingen styrelsen, valberedningen eller revisionen. Vid de tillfällen då en kandidat kandiderar till flera poster sker röstningen i olika omgångar där kandidaten stryks från den andra omgången om hen vinner i den första.

§6 Omröstning

mom 1 Om inte annat skrivits i stadgan gäller enkel majoritet vid omröstning.

mom 2 Vid personval tillämpas alternativröstning (instant-runoff voting).

mom 3 Sluten omröstning skall användas vid personval om det finns mer än en kandidat eller om sluten omröstning begärs.

mom 4 Vid personval måste alla röstande lägga samma antal röster som antalet kandidater till posten, annars ogiltigförklaras rösten.

mom 5 Vid personval gäller att:

 • om flera kandidater fått lika många röster ska en skiljeomröstning genomföras mellan mellan dem.

 • vid lika röstetal i skiljeomröstningen skall lottning tillämpas.

 

mom 6 Röstning genom fullmakt är ej tillåtet.

 

§7 Styrelsen

 

mom 1 Styrelsen väljs av årsmötet.

 

mom 2 Styrelsen är ansvarig inför årsmötet.

 

mom 3 Styrelsen är ansvarig för förvaltandet och utvecklingen av Södra Latins Elevkår mellan två årsmöten.

 

mom 4 Styrelsen består av som högst tolv (12) personer.

 

mom 5 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, administrativ chef, operativ chef, ekonomiansvarig, ordförande för demokratiska utskottet, ordförande för föreningsutskottet, ordförande för kommunikationsutskottet, ordförande för kulturella utskottet, ordförande för miljöutskottet, ordförande för serviceutskottet och ordförande för sociala utskottet.

 

mom 6 Styrelsen ansvarar för att

 

 • organisationens stadgar följs.

 • beslut på årsmötet verkställs och antagna styrdokument efterlevs.

 • fatta beslut om rambudget för organisationen.

 • fatta beslut om delegationsordning för organisationen.

 • fatta beslut om arbetsordning för styrelsens arbete.

 • fatta beslut om reglemente för organisationen.

 • fatta beslut om föreningspolicy.

 • fatta beslut om firmatecknare för Södra Latins Elevkår.

 • lägga fram propositioner till årsmötet.

 • lägga fram verksamhetsberättelse samt ekonomisk berättelse till årsmötet.

 • svara på frågor och på annat sätt finnas tillgänglig för medlemmarna.

 • svara på frågor och på annat sätt finnas tillgängliga för valberedning och revisorer.

 • tillsätta utskottens ledamöter i enlighet med vad som stadgas i §9 Utskott och kommittéer.

 • bilda kommittéer och tillsätta ledamöter för dessa i enlighet med vad som stadgas i §9 Utskott och kommittéer.

 

mom 7 Styrelsen sammanträder ifall ordförande, revisorer eller en majoritet av styrelsens medlemmar kallar till styrelsemöte.

 

mom 8 I omröstningar inom styrelsen har Södra Latins Elevkårs ordförande utslagsröst.

 

mom 9 Om ordförande avgår träder vice ordförande i dennes ställe. Styrelsen har då mandat att välja en ny vice ordförande. Om en annan styrelsemedlem avgår har styrelsen mandat att välja en ny ansvarig för den posten.

 

mom 10 Förutom styrelsemedlemmarna har också revisorerna och valberedningen närvaro- och yttranderätt på styrelsemöten. Styrelsen kan också adjungera andra personer på styrelsemöten.

 

mom 11 Ett styrelsemöte är beslutsmässigt om en kallelse har skickats ut till alla styrelsemedlemmar, valberedningen och revisorer samt om minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande.

mom 12 En styrelseledamot som är jävig i ett ärende har ej rösträtt i ärendet. Den jäviga styrelseledamoten ansvarar för att delge styrelsen att hen är jävig i ärendet.

 

mom 13 Personer ej valda vid årsmötet har ej rösträtt i styrelsens beslut.

 

mom 14 När styrelsen sammanträder skall ett beslutsprotokoll föras. Det justerade protokollet skall finnas tillgängligt för medlemmarna senast fyra (4) veckor efter styrelsemötets avslutande. Styrelsen har mandat att med hänvisning till sekretess utelämna delar av det tillgängliggjorda protokollet.

 

§8 Presidiet

 

mom 1 Presidiet består av styrelsens ordförande, vice ordförande, administrativ chef, operativ chef och ekonomiansvarig.

 

mom 2 Presidiet ansvarar för att

 

 • löpande dokumentera Södra Latins Elevkårs verksamhet och räkenskaper.

 • löpande uppdatera revisorerna kring organisationens verksamhet och ekonomi.

 • bereda förslag på rambudget.

 • bereda förslag på arbetsordning.

 • bereda förslag på delegationsordning.

 • bereda förslag på verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse.

 • bereda förslag på styrelsens propositioner inför årsmötet

 • bereda förslag på styrelsens motionssvar inför årsmötet

 

§9 Utskott och kommittéer

 

mom 1 Utskotten och kommitéerna är Södra Latins Elevkårs underorgan där den huvudsakliga operativa verksamheten bedrivs.

 

mom 2 Södra Latins Elevkårs utskott är demokratiska utskottet, föreningsutskottet, kommunikationsutskottet, kulturella utskottet, miljöutskottet, serviceutskottet och sociala utskottet.

 

mom 3 Utskotten leds av en av årsmötet vald utskottsordförande. I det fall att utskottsordföranden avgår har styrelsen mandat att välja en ersättare till posten i enlighet med §7 Styrelsen mom 9.

 

mom 4 Kommittéerna bildas och upplöses av styrelsen och leds av en av styrelsen vald kommittéordförande.

 

mom 5 Ett utskott eller en kommitté består av en utskotts-eller kommittéordförande, samt ett stab bestående av styrelsen valda utskotts-eller kommittéledamöter. Ett utskotts eller kommittés ledamöter väljs genom att utskotts- eller kommittéordföranden lägger fram ett förslag till styrelsen, som sedan beslutar om förslaget.                  

 

mom 6 Alla medlemmar vid Södra Latins Elevkår skall ges möjlighet att söka till ledamotsposter i alla utskott och kommittéer.

 

mom 7 En utskotts- eller kommittéledamot kan när som helst avgå från sitt uppdrag. Avgången skall noteras i ett styrelseprotokoll.

 

mom 8 Styrelsen fattar beslut om budget för utskottet eller kommittén, och förfogar över dess tillgångar.

 

mom 9 Ett utskotts eller en kommittés stab kan upplösas med enkel majoritet på ett styrelsemöte eller en namninsamling med minst ett hundra (100) medlemmar begär stabens upplösning.

 

§10 Valberedning

 

mom 1 Valberedningen väljs av årsmötet.

 

mom 2 Valberedningen består av ordförande och tre (3) till sex (6) ledamöter.

 

mom 3 Valberedningen har till uppgift att lägga fram ett förslag till årsmötet inför val av styrelse, valberedning, läroverksfejdsrepresentanter och revisorer för Södra Latins Elevkår.

 

mom 4 Valberedningen skall komma med sitt förslag senast en (1) vecka innan årsmötet.

 

mom 5 Valberedningens ordförande har utslagsrösten vid lika röstetal i valberedningens beslutsomröstningar.

 

mom 6 Valberedningen har rätt att närvara vid all verksamhet Södra Latins Elevkår anordnar.

mom 7 Om valberedningens ordförande avgår väljer valberedningen en ny ordförande inom sig. Detta sker genom pluralitet inom valberedningen. Avgående ordförande saknar rösträtt i detta beslut.

 

§11 Revision

mom 1 Revisorerna väljs av Årsmötet.

 

mom 2 Revisorerna skall vara två (2) till antalet.

 

mom 3 Revisorerna har rätt att ta del av all verksamhet som Södra Latins Elevkår utövar.

 

mom 4 Revisorernas har till uppgift att

 

 • granska Södra Latins Elevkårs räkenskaper, verksamhet och bokslut, samt hur dessa förhåller sig till stadgan, av årsmötet antagna styrdokument och andra årsmötesbeslut.

 • avlämna en revisionsberättelse senast en (1) vecka före årsmötets öppnande.

 

mom 5 I sin revisionsberättelse skall revisorerna

 

 • beskriva hur revisionen gått till.

 • i de eventuella fall då styrelsens beslut inte överensstämmer med årsmötets beslut eller Södra Latins Elevkårs stadgar, påvisa det för årsmötet.

 • i de eventuella fall då Södra Latins Elevkår grovt missköts i annat avseende, påvisa det för årsmötet.

 • uttala sig om huruvida styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet.

 

mom 6 Revisorerna får inte sitta i valberedningen eller styrelsen för Södra Latins Elevkår.

 

§12 Ekonomi

 

mom 1 Styrelsen skall fatta beslut om rambudget för verksamhetsåret senast fyra (4) veckor efter årsmötet.

 

mom 2 Antagen rambudget skall finnas tillgänglig för medlemmarna.

 

mom 3 Inköp av alkohol får inte ske med elevkårens tillgångar.

 

mom 4 Kostnader om över ett tusen (1000) kronor skall godkännas genom ett styrelsebeslut, och redovisas i ett av minst tre styrelsemedlemmar underskrivet protokoll.

 

mom 5 Styrelsen skall eftersträva en ekonomisk långsiktighet genom att vid verksamhetsårets slut efterlämna motsvarande minst fem (5) procent av de totala intäkterna under redovisningsåret .

 

§13 Val av Läroverksfejdsrepresentanter

 

mom 1 Läroverksfejdsrepresentanterna är Södra Latins Elevkårs representanter i Läroverksfejdens (org. nr. 802444-8451) styrelse.

 

mom 2 Årsmötet nominerar Södra Latins Elevkårs läroverksfejdsrepresentanter.

mom 3 Läroverksfejdsrepresentanterna tillträder i enlighet med vad som stadgas i Läroverksfejdens stadgar.

mom 4 Om den nominerade representanten avsäger sig nomineringen innan Läroverksfejdens årsmöte är det styrelsen som beslutar om en ny representant skall nomineras av ett extrainsatt årsmöte eller av Södra Latins Elevkårs valberedning.

mom 5 Om antalet representanter från Södra Latins Elevkår i styrelsen för Läroverksfejden är större än antalet nominerade representanter Södra Latins Elevkår har nominerat, skall styrelsen besluta om en eller flera ytterligare representanter skall nomineras av ett extrainsatt årsmöte eller av Södra Latins Elevkårs valberedning.

mom 6 Om antalet representanter från Södra Latins Elevkår i styrelsen för Läroverksfejden är mindre än antalet nominerade representanter Södra Latins Elevkår har nominerat, skall Södra Latins Elevkårs valberedning justera Södra Latins Elevkårs nomineringar därefter.

 

§14 Elevföreningar

 

mom 1 Elevföreningarna, även kallade föreningar, är självständiga sammanslutningar under Södra Latins Elevkår.

 

mom 2 Alla medlemmar i Södra Latins Elevkår har rätt att ansöka om att bilda en elevförening.

 

mom 3 Styrelsen skall fatta beslut om Föreningspolicy senast sex (6) veckor efter årsmötet.

 

mom 4 En elevförening företräds av en eller flera kontaktpersoner.

 

mom 5 Styrelsen beslutar om godkännandet av elevföreningar, men kan delegera ansvaret till ett utskott eller en kommitté. Godkända föreningar skall redovisas i ett styrelseprotokoll.

 

mom 6 För att en ansökan om att bilda en elevförening skall godkännas måste den

 

 • uppfylla de krav som stadgas i den av styrelsen upprättade Föreningspolicyn

 • ha minst en (1) kontaktperson som är medlem i Södra Latins Elevkår.

 

mom 7 Alla elevföreningar har rätt att ansöka om bidrag från Södra Latins Elevkår.

 

§15 Tolkning av stadgar

 

mom 1 Under pågående verksamhetsår är det styrelsens tolkning av denna stadga som gäller.

 

mom 2 Under pågående årsmöte är det styrelsens tolkning av denna stadga som gäller så länge årsmötet inte beslutar att tolka stadgan annorlunda.

 

§16 Uteslutning

 

mom 1 Uteslutning kan endast ske på årsmötet. Uteslutning kan ske om medlemmen motverkar Södra Latins Elevkårs syfte så som fastställts i den här stadgan eller avsiktligt skadat Södra Latins Elevkårs verksamhet. För uteslutning krävs två tredjedelars (⅔) majoritet på årsmötet.

 

§17 Upplösning

 

mom 1 För att Södra Latins Elevkår skall kunna upplösas måste det föreslås skriftligen i en motion eller proposition till ett årsmöte.

 

mom 2 Om ett årsmöte slutgiltigt beslutar att upplösa Södra Latins Elevkår ska samma årsmöte besluta vad som händer med Södra Latins Elevkårs tillgångar.

 

mom 3 Beslut om upplösning måste tas med minst två tredjedelars (⅔) majoritet, på två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.

 

§18 Ändring av stadgan

 

mom 1 För att ändra i den här stadgan krävs två tredjedelars (⅔) majoritet av årsmötet.

 

mom 2 Ändringar i stadgan börjar gälla när årsmötesprotokollet är justerat om inte årsmötet beslutar annat.

@2016 Södra Latins Elevkår

Org. nr. 802413-0968

 • Facebook - White Circle
 • Instagram - White Circle
 • YouTube - White Circle