Verksamhetsplan 2019-2020

En sammanfattning av verksamheten som elevkåren måste genomföra under året

 

Social verksamhet

Slutskivekommittén - instifta en slutskivekommitté under VT-19 i syfte att rådgiva Sociala utskottet i deras planering av studenten och slutskivan.

 

Nedräkning - Anordna någon form av nedräkning till studenten under VT-19.

Slutskiva – Anordna en slutskiva för Södra Latins studenter VT-19.

Välkomstfest – Anordna en välkomstfest i början av HT-19.

Välkomnande av nya elever – Sträva efter att elever i årskurs ett skall känna sig så välkomna som möjligt, bland annat genom att anordna aktiviteter för de nya ettorna under deras första skolveckor HT-19.

Läroverksfejden – Under verksamhetsåret 2019-2020 stödja Läroverksfejdsstyrelsen i deras arbete och arbeta för att Elevkårens ansvarsområden inom Läroverksfejden fullföljs så väl som möjligt. Elevkåren ska arbeta för att Södra Latins deltagande i Läroverksfejden blir så framgångsrikt som möjligt, samt verka för att elevengagemanget blir så stort som möjligt.

Killergame – Se över möjligheten att ordna Killergame 2019, om inte detta är möjligt att ordna annan gemenskapsbyggande aktivitet under hösten 2019.

Pride – Delta i Prideparaden under Stockholm Pride 2019.

Break The Ice - Under verksamhetsåret 2019-2020 fortsätta att skapa mötesplatser och anordna aktiviteter i syfte att öka umgänget mellan skolans program.

Allmänt – Under verksamhetsåret 2019-2020 sträva efter att anordna en bred och kvalitativ social verksamhet.

​​

Serviceverksamhet

​​

Skolkatalogen – Arbeta för att skolfotograferingen HT-19 skall anordnas i elevkårens regi, och om inte så är möjligt, utveckla möjligheterna för elevkårens delaktighet i utgivandet av skolkatalogen.

Studentkatalogen – Ansvara för studentkatalogen 2019.

Studentmössor – Ansvara för utdelning av studentmössor VT19 och utprovning av studentmössor HT19. Arbeta för att tillgodose medlemmarnas ekonomiska och kvalitativa önskemål i samband med upphandling av studentmössor.

Studenten 2019 – Sträva efter att göra studenten 2019 minnesvärd och så kvalitativ som möjligt.

Skolkläder – Att anordna försäljning av skolkläder till förmån för medlemmarna.

Frukost i Skolan - Anordna Frukost i Skolan som återkommande event under verksamhetsåret.

Medlemskort - Arbeta för att försäljningen av medlemskort skall ske löpande under verksamhetsåret, samt arbeta för att öka kvantiteten och kvaliteten av rabatterna som är kopplade till medlemskortet löpande under verksamhetsåret. Elevkåren skall arbeta för att elevkårens arrangemang som regel skall vara rabatterade för innehavare av medlemskortet.

Hitta nya serviceverksamheter – Försöka finna nya vägar att förbättra för medlemmarna på serviceinriktade områden.

Skidkommitté - Instifta en Skidkommitté i syfte att arbeta med och presentera en skidresa för medlemmarna någon gång under 2019/2020.

Finansiell verksamhet

Samarbeten – Upprätthålla de ekonomiska samarbeten som redan finns och söka nya ekonomiskt gynnsamma samarbeten med exempelvis andra elevkårer.

Sponsorer – Under verksamhetsåret sträva efter hitta sponsorer för alla stora evenemang som anordnas i elevkårens regi.

Välgörenhet – Anordna verksamhet till förmån för någon slags välgörenhet.

Fonden - Upprätthålla elevkårsfonden och det samarbete som finns med Målsmännens förening och Skolhälsan. Elevkåren skall aktivt marknadsföra elevkårsfonden i alla sammanhang då så är relevant. Elevkåren skall arbeta för att utveckla de erbjudanden som innefattas av elevkårsfonden.

Påverkansarbete

​​

Kontakt med lärare och skolledning – Sträva efter att ha minst ett möte i månaden med skolledningen och ha regelbunden kontakt med lärare och lärarrepresentanter.

Årets Lärare och medarbetare – Elevkåren skall dela ut ett pris till årets teorilärare, årets estetlärare och årets medarbetare i anslutning till julavslutningen 2019.

Stödja elever - Stödja elever i konflikt med lärare, skolledning och/eller annan personal enligt en upprättad policy.

 

Föra medlemmarnas talan – Sträva efter att i alla större frågor rörande Södra Latins gymnasium finnas representerade i syfte att påverka och föra medlemmarnas talan. Sträva mot att förbättra förhållandet mellan skolledning, lärare och elever.

Elevskyddsombud – Arbeta för att val av elevskyddsombud skall anordnas i elevkårens regi, samt arbeta för att minst en styrelsemedlem skall representera elevkåren som elevskyddsombud. Sträva efter att stötta, samarbeta och ha regelbunden kontakt med skolans elevskyddsombud.

Utbud/Efterfrågan – Sträva efter att ha god koll på vad medlemmarna efterfrågar och huruvida elevkåren tillgodoser detta, till exempel genom en enkät och regelbunden kontakt med medlemmarna.

Lika rättigheter – Ständigt arbeta med skolans likabehandlingsplan i syfte att försäkra alla skolans elevers rättigheter oavsett könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, socioekonomisk bakgrund, klass, religion eller politisk åsikt. Informera elever om deras rättigheter på skolan.

Psykisk hälsa – Arbeta för att aktivt öka medvetenheten om psykisk ohälsa med målet att minska den psykiska ohälsan på skolan samt öka medvetenheten hos skolledningen, lärargruppen och eleverna.

 

Skolval - Anordna Skolval på skolan varje gång detta är möjligt.

 

Politisk diskussion - Sträva efter att anordna ett politiskt samtal, debatt eller panelsamtal mellan representanter för eller medlemmar i de politiska partierna i riksdagen eller deras ungdomsförbund.

Kommunikation

​​

Broschyr till skolstarten – Designa och trycka upp en broschyr om Södra Latins Elevkår att dela ut till alla nya elever vid skolstarten HT-19.

Medlemsmöte – Elevkårsstyrelsen ska hålla minst 1 öppet medlemsmöte per verksamhetsår exklusive årsmötet.

Dokumentation – Dokumentera all Södra Latins Elevkårs verksamhet och arbeta aktivt med att publicera detta. Producera och publicera protokoll efter varje styrelsemöte.

Nå alla medlemmar – I all kommunikation sträva efter att nå ut till alla Södra Latins Elevkårs medlemmar.

Sociala medier och forum – Arbeta aktivt via alla elevkårens sociala medier och forum för att nå ut till medlemmarna samt att ständigt öka följarantal i Sociala medier.

Hemsida – Sträva efter att uppdatera och utveckla de hemsidor (Södra Latins Elevkårs hemsida samt Södra Latins föreningars hemsida) vars funktion är att vara elevkårens informationsbanker om elevkårens verksamhet.

Varumärke – Under verksamhetsåret upprätthålla och utveckla Södra Latins Elevkårs varumärke.

Föreningsverksamhet

​​

Stödja föreningar – Stödja föreningars spridning, engagemang och verksamhet på skolan.

Föreningspolicy – Upprätthålla och uppdatera den existerande föreningspolicyn så denna skall fungera som riktlinjer i alla föreningars verksamhet.

Föreningsbidrag – Behandla alla föreningsbidragsansökningar och bevilja bidrag om styrelsen anser syftet vara gott, förutsatt att resurser finns att tillgå.

Kontaktpersonsmöten – Hålla minst ett samlingsmöte för alla kontaktpersoner som erhåller en förening på Södra Latin, förutsatt att kontaktpersonerna finner intresse av ett möte eller utskottet anser det välbehövligt.

Föreningsmöten – Se till att föreningsverksamheten når ut till alla intresserade och att de mötesplatser som skapas genom föreningarna är oberoende av könsidentitet, könsuttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder, skola, socioekonomisk bakgrund, klass, religion eller politiska åsikt.

Föreningsevenemang – Anordna minst ett större arrangemang med syfte att uppmärksamma föreningarna, helst under flera dagar, där en föreningsmässa ingår.

Föreningsfoton – Samordna föreningsfotograferingen till skolkatalogen, och bejaka föreningars rätt till fotografering.

Underlättning - Underlätta bildandet av nya föreningar.

Samordna - Under verksamhetsåret sträva efter att utveckla befintliga kommunikationskanaler mellan föreningarna, deras medlemmar och deras kontaktpersoner.

Föreningslokalen – Ansvara för underhåll av föreningslokalen och se till att den alltid fyller den funktion medlemmarna önskar. Sträva efter att utveckla en till föreningslokal, om inte så är möjligt, fortsätta att marknadsföra bokningar av klassrum för föreningsmöten.

Separatistiska föreningar - Arbeta för att skapa förutsättningar för separatistiska föreningar som riktar sig särskilt till marginaliserade grupper i syfte att skapa trygga rum, i samråd med applicerbara föreningar och skolan.

Kulturell verksamhet

Kulturell anda – Arbeta för att den kulturella verksamheten ska tillvarata, upprätthålla och utveckla den kulturella anda som finns på Södra Latin samt sträva efter att främja medlemmarnas möjlighet att ta del av det kulturella intresset utanför skolan.

Temadagar – Uppmärksamma temadagar som efterfrågas av elever och anordna passande aktiviteter kring dessa.

Högtider – Sträva efter att uppmärksamma relevanta högtider från religioner och kulturer som finns representerade hos medlemmarna, samt efterfrågas av dessa. Elevkåren ska beakta att högtiderna ej uppmärksammas på ett sådant sätt att det kan uppfattas som kränkande eller som kulturell appropriering.

Föreläsningar – Under verksamhetsåret anordna minst 1 föreläsning och sträva efter att anordna så många föreläsningar som möjligt.

Mötesplatser – Skapa utrymmen där Södra Latins elever kan utbyta kreativa uttryck och erfarenheter, exempelvis i form av entréevent.

Hållbarhetsarbete

Miljöpolicy – Följa den av årsmötet antagna miljöpolicyn.

Klädbytardag - Anordna en klädbytardag under verksamhetsåret 2019-2020.

Uppmuntra hållbarhet - Förenkla för medlemmarna att göra hållbara val, exempelvis genom att placera ut återvinningskärl eller pantkärl i skolan.

 

Temavecka - Anordna en temavecka kring frågor som behandlar miljö och hållbarhet.

Utveckling

​​

Sammanhållning – Arbeta för att all Södra Latins Elevkårs verksamhet ska skapa sammanhållning mellan Södra Latins Elevkårs medlemmar, oavsett ålder eller program.

Utvärdering – Elevkåren ska ständigt utvärdera sin verksamhet och förbättra sig efter denna.

 

Utskottskickoff - Anordna en utskottskickoff för utskotten VT-19 som innefattar minst ett utbildningsmoment, och undersöka möjligheten att utbildningsmomentet utgörs av en av Sveriges Elevkårers utbildningar.

Fortbildning - Anordna någon form av fortbildning för utskotten HT-19.

Styrelseskifte – Styrelsen ska verka för en så funktionell och jämn överlämning som möjligt.

Organisationens kompetens - Arbeta för att föra över kunskaper och erfarenheter från aktiva individer i organisationen till organisationen, exempelvis genom att upprätta guider och styrdokument.

Utbildningar - Styrelsens medlemmar ska delta på en styrelseutbildning med Sveriges Elevkårer, samt minst en annan utbildning under verksamhetsåret.

Ideal – Kårens verksamhet ska sträva efter att genomsyras av en medvetenhet gällande miljö, mänskliga rättigheter och jämlikhet.

@2016 Södra Latins Elevkår

Org. nr. 802413-0968

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle